Dekrétum

Dekrétum a Szent Pál születésének kétezredik évfordulója alkalmából nyerhető különleges búcsúról

Szent Pál apostol születésének kétezredik évfordulója alkalmából a Szentatya különleges búcsút engedélyez. Az Apostoli Penitenciária erről szóló, Stafford bíboros által aláírt dekrétumának hivatalos magyar fordítását az alábbiakban közöljük.

Urbis et Orbis

Dekrétum


A Főapostolok liturgikus ünnepének közeledtével a Szentatya pasztorális szándéktól indíttatván gondoskodni szeretne arról, hogy a hívek megszentelődéséhez lelki kincseket biztosítson, akik ily módon megerősödhetnek és megújulhatnak. E kedvező alkalom jóvoltából buzgóságukban növekedhetnek. Természetfeletti üdvösségük keresésében elhatározást nyerve már az ünnep első vesperásától kezdve elnyerhetik a búcsút, a Népek Apostolának tiszteletét szem előtt tartva, akinek földi születésnapja a kétezredik évfordulóhoz közelít.


A búcsú adománya, amelyet Róma Főpásztora az Egyetemes Egyháznak felajánl, megadja az utat ahhoz, hogy lelkünket mélyebben megtisztíthassuk, s miközben a boldog emlékű Pál apostol iránti tiszteletünket kifejezzük, felmagasztalást nyer a hívek szívében a természetfeletti élet, és arra kapunk ösztönzést, hogy a jócselekedetek gyümölcseit teremjük.


Ezért az Apostoli Penitenciária, amelyre a Szentatya rábízta jelen Dekrétum előkészítésének és közzétételének feladatát, továbbá mindazt, ami szükséges a különleges búcsú elnyeréséhez a Szent Pál-év egész időtartama alatt, a kegyelmek bőséges áradása érdekében a Szentatya szándéka szerint meghirdeti az alábbiakban felsoroltakat:


1. Minden egyes bűnbánó hívő számára, aki méltó módon megtisztult a Gyónás szentsége által és részesült a Szentáldozásban, továbbá vallásos lélekkel zarándok módjára meglátogatta a Falakon kívüli Szent Pál pápai-bazilikát, és imádkozott a Szentatya szándékára, megadatik a teljes búcsú, azaz a bűneinek ideig tartó büntetésétől való szabadulás, mivelhogy elnyerte a bűnök szentségi bocsánatát és megszabadult a bűnök miatti hiányosságoktól.
A teljes búcsút a keresztény hívek elnyerhetik saját maguk számára, továbbá az elhunytak számára, mindahányszor teljesítik az előírt feltételeket, ugyanakkor érvényes az a kikötés, hogy a teljes búcsú csak naponta egyszer nyerhető el. Amikor e szent látogatások alkalmával az imák az Úrhoz emelkednek, és a hívek bensőséges módon buzdítást éreznek arra, hogy Szent Pál emlékét tisztelettel ápolják, a következőket kell betartani: a hívek, akik személyes imáikat a Legszentebb Oltáriszentség előtt felajánlják, mindenki a maga lelkülete szerint ajánlja fel bűneinek megvallását, továbbá imádkozzon el egy „Miatyánkot” és egy „Hiszekegyet”, majd ehhez kapcsolja hozzá a Boldogságos Szűz Mária és Szent Pál apostol tiszteletére mondott fohászokat. Ezt a vallásos cselekményt lélekben egyesítse a Szent Péter főapostol iránti tisztelettel is.


2. A különböző helyi egyházak keresztény hívek, akik teljesítik az alapvető búcsúi előírásokat (szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima) úgy jutnak hozzá a teljes búcsúhoz, hogy szívükből kizárnak minden bűnös vonzódást, és a Népek Apostolának tiszteletére a Szent Pál-év kezdetekor vagy befejezésekor bemutatott vallásos szertartáson áhítatos lélekkel részt vesznek bármely szent helyen, vagy a Szent Pál-év során azokon a helyeken, amelyeket a helyi ordinárius erre a célra kijelöl, továbbá a Szent Pál tiszteletére szentelt helyeken, vagy mindazokon a helyeken, amelyeket a helyi ordinárius a hívek üdvösségére a célból kijelöl.


3. Akik betegség vagy más komoly ok miatt akadályoztatva vannak, szintén a bűnnel való teljes szakítás szándékával, és azzal az elhatározással, hogy mihelyt lehetségessé válik, teljesítik a búcsúhoz szükséges feltételeket, szintén részesülhetnek a teljes búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szertartásba, amelyet Szent Pál tiszteletére mutatnak be, továbbá felajánlják imáikat és szenvedéseiket a keresztények egységéért. Hogy könnyebben hozzá lehessen jutni e mennyei javakhoz, a lelkipásztorok, akik az illetékes egyházi hatóság felhatalmazásával rendelkeznek, készséges lélekkel álljanak a hívek rendelkezésére.


Ez a Dekrétum csak a Szent Pál-év időtartamára érvényes. Mindennemű ellenkező döntés érvényét veszíti.


Kiadatott Rómában, az Apostoli Penitenciária részéről, az Úr megtestesülésének 2008. évében, május 10-én, Pünkösd ünnepének vigíliáján.

James Francis Stafford kardinális, főpenitenciárius

Gianfranco Girotti OFM Conv. Meta-i c. püspök, régens


Kép: paenitentiaria.catholica.va

A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely