Archívum

Úrnap

Úrnap

Úrnap


Krisztus Testének és Vérének főünnepét, vagyis Úrnapját a Szentháromság ünnepét követő vasárnapon tartja a magyar katolikus egyház. Az ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa terjesztette ki az egész latin Egyházra a hit és a kultusz válaszaként azokra az eretnek tanításokra, amelyek kétségbe vonták Jézusnak az Eucharisztiában való jelenlétét.

Az ünnepi körmenet kibővíti az Eucharisztia ünneplését: közvetlenül a szentmise után a keresztény közösség az Oltáriszentséget kiviszi a templomból, hogy a hitnek és a legszentebb Eucharisztia iránti tiszteletnek nyilvános tanúságát adja.

A hívek a körmenetben „Isten népeként” megvallják hitüket Uruknak, a templom körüli szabadtéri oltároknál az Oltáriszentséget kiteszik, s az Eucharisztiához kapcsolódó evangéliumi szakaszokról elmélkednek. A virágszirmok hintésével, az oltárok gyönyörű díszítésével, a dicsőítő imákkal és énekekkel, valamint az egész méltósággal teli körmenettel annak a titoknak a szépségére hívja fel hívek és járókelők figyelmét egyaránt az Anyaszentegyház, hogy Jézus Krisztus testét és vérét adta értünk a keresztfán és az általa alapított Eucharisztia szentsége áldozatának emlékezetét mindörökké megőrzi.

Pünkösd - 2014

P Ü N K Ö S D

(a gör. pentekoszté, 'ötvenedik' szóból ered): a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon. (Giotto di Bondone 1304-1306. Fresco Capella)(Giotto di Bondone 1304-1306. Fresco Capella)

Az Ószövetségben: az egyik zarándokünnep, melyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük Jahve színe előtt (Kiv 34,23; MTörv 16,16). Neve a tört. folyamán változott. A Kiv 23,16: aratási ünnep, 34,22: az első termés (búza!) ünnepe (vö. Szám 28,26); MTörv 16,10 és Szám 28,26 a hetek ünnepének nevezi, mert 7 héttel a kovásztalan kenyér ünnepe után ülték. Később az első kéve felajánlása utáni ötvene-dik nap ünnepe lett (vö. Lev 23,9-14; Tób 2,1; 2Mak 12,32; ApCsel 2,1). - A pünkösd örömünnep volt (vö. Iz 9,2), melyen hálát adtak Jahvénak a búzatermésért; az aratás Palesztinában kb. 7 hétig tartott (MTörv 16,9). pünkösdkor az első termést (zsenge) mutatták be (Kiv 23,16; 34,22); a MTörv 16,10 önkéntes adományokat ír elő, melyeket a szentélyben kellett elfogyasztani, és meg kellett osztani a szegényekkel és a levitákkal. - Jézus korában az ünnep történeti jelleget öltött: a Sínai-hegyen kapott Törvény kihirdetésének emléknapja, ami az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon történt, s ilyenkor nagy sokaság zarándokolt mindenfelől Jeruzsálembe (ApCsel 2,5; ZsidTört 17,10,2). 

Az Újszövetségben:  a Jézus feltámadása utáni 50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja (ApCsel 2,1-13). Az Úr Jézus mennybemenetele előtt (ami 40 nappal a föltámadása után történt) megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatkozóígéretét: „megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). A várakozás és készülődés napjaiban (ez volt az első kilenced) a 11 apostol és a tanítványok „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt” (1,14), s a közel 120 fős közösségben megválasztották Júdás utódját, Mátyást (1,15-26). - Amikor pedig elérkezett pünkösd napja, „mind együtt voltak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (2,1-4.) Amikor az összesereglett, mindenféle nyelvet beszélő zarándokok saját anyanyelvükön hallották szólni az apostolokat, és csodálkoztak, Péter beszélni kezdett és elmagyarázta, hogy amit látnak, az a próféciák beteljesedése, és erre a végkövetkeztetésre jutott: „Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette! E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket, bár távol vannak, meghívott a mi Urunk, Istenünk. Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből! Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek tért meg.” (2,36-41.)

A liturgiában: a húsvét beteljesedésének ünnepe. Mozgó ünnep, a húsvét dátumától függően V. 10-VI. 13 között. Az ősegyházban a pünkösd néha az 50 napos időszakot jelentette, mely Szent Ambrus szerint olyan, mint egyetlen vasárnap, s úgy kell ünnepelni, mint a húsvétot.

Az ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése:
a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház születésnapja.

 

Eseménynaptár - 2011. június

Kattintson a naptárra a nagyításhoz!

Mennybemenetel

mennybemenetel

Mennybemenetel (lat. Ascensio, az ascendo, 'fölmegy, fölemelkedik' szóból): Jézus Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomása, amikor negyven nappal föltámadása után az Olajfák hegyéről tanítványai szeme láttára a maga isteni erejével fölment az Atyához a mennybe.

„A Szentlélek eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig.' Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak:,,Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.” ApCsel 1,8-11

 

Ünnepe a magyar nyelvben Áldozócsütörtök. - Dogmatikailag. A ~ a Szentlélek elküldésének és Jézus 2. eljövetelének alapja.

Jézus születése

„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitudódott, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el őt. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni' [Iz 7,14]. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét.” (Mt 1,18-24)

Jézus születéseJézus születése
Minden kedves testvérnek kegyelmekben gazdag, áldott Karácsonyi ünnepet kívánok!

Szabó Sándor plébános

Éves lelki programok

A MAGYAROK NAGYASSZONYA
tiszteletére szentelt templomok közös lelki-csokor készítésén tevékenykednek
 egészen éven át.

 

II. országos Magyarok Nagyasszonya találkozó

A teljes képernyős megtekintéshez kattintson a képre!
II. országos Magyarok Nagyasszonya találkozóII. országos Magyarok Nagyasszonya találkozó

Pápai üzenet a betegek XVIII. világnapjára

 Pápai üzenet a betegek XVIII. világnapjára

2010. február 9. kedd 09:55

Betegek világnapja 2010Szűz Mária első lourdes-i jelenésének napján, február 11-én ünnepli a betegek világnapját a katolikus egyház II. János Pál pápa 1992-es döntése óta. Erre az alkalomra Krisztus földi helytartója minden évben üzenetet intéz a betegségben szenvedőkhöz. Az alábbiakban XVI. Benedek pápa levelét adjuk közre.


2010. február 11-én, a Boldogságos Szűz Mária lourdes-i megjelenésének emléknapján tartjuk a betegek XVIII. világnapját a vatikáni bazilikában. Idén ez a nap szerencsésen egybeesik az Egészségügyi Dolgozók Lelkigondozásának Pápai Tanácsa létrehozásának 25. évfordulójával, ami további okot ad arra, hogy hálát adjunk Istennek az egészségügyi pasztoráció terén eddig megtett útért. Szívből kívánom, hogy ez az évforduló indítson még nagylelkűbb apostoli buzgóságra a betegek és az őket ápolók lelkipásztori szolgálatában.

Zarándoklat Márianosztrára - 2009. jún. 27

ZARÁNDOKLAT

MÁRIANOSZTRÁRA
/Magyarok Nagyasszonya testvér-plébánia/

A plébániai programjaink áttekintő nézetben

Plébániaközösségünk programjai

2009.
Január:

04.
Vízkereszt ünnepéhez kötődően - Ház és –lakásszentelés
08.
Rózsafüzér a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenelt templomok közösségeiért.
11.

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely