Hirdetések

Plébániai hirdetések 2018.07.08 - 2018.07.15


Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték.
A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre?
És a csodák, amiket kezével végbevisz!
Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére?
S ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?" És megbotránkoztak rajta.
Jézus erre megjegyezte:
"A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában nincs becsülete."
S nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel.
Maga is csodálkozott hitetlenségükön.
(Mk 6, 1-6)

2018. JÚLIUS 8. Vasárnap. Évközi 14. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.07.01 - 2018.07.08


Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré. Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult, és igen kérte: "Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen." El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott tolongtak körülötte. Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték: "Meghalt a lányod. Minek fárasztanád tovább a Mestert?" A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak higgy!" Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek nem engedte meg, hogy vele menjen.
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy sírást-rívást, sok siratót, jajgatót találtak ott. Bement, s így szólt hozzájuk: "Mit lármáztok itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik." Erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement abba a helyiségbe, ahol a kislány feküdt. Megfogta a kislány kezét, s így szólt hozzá: "Talita kum", ami annyit jelent: "Kislány, parancsolom, kelj föl!" A kislány fölkelt, és elkezdett járkálni.
Tizenkét éves lehetett. A nagy csodálkozástól azt se tudták, hová legyenek.
De ő szigorúan meghagyta nekik, hogy senki se tudjon a dologról, aztán még figyelmeztette őket, hogy azonnal adjanak a kislánynak enni.
(Mk 5, 21-24. 35b-43)

2018. JÚLIUS 1. Vasárnap. Évközi 13. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.06.24 - 2018.07.01


Elérkezett Erzsébet szülésének ideje, és fiút szült. Amikor a szomszédok és rokonok meghallották, hogy milyen nagyra méltatta az Úr irgalmában, vele örültek.
A nyolcadik napon elmentek, hogy körülmetéljék a gyermeket.
Az apja nevéről Zakariásnak akarták elnevezni. De az anyja tiltakozott:
"Nem, hanem Jánosnak kell hívni." Így válaszoltak neki: "Nincs rokonságodban senki, akit így hívnának." Aztán intettek az apának, minek akarja, hogy elnevezzék.
Az írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: "János az ő neve."
Mindnyájan csodálkoztak. Neki pedig nyomban megnyílt az ajka és megoldódott a nyelve, megszólalt és magasztalta az Istent. A szomszédokat mind elfogta a félelem, és Júdea egész hegyvidékén elterjedt ezeknek a dolgoknak a híre.
Akik csak hallották, szívükbe vésték s mondták: "Vajon mi lesz ebből a gyerekből?" Mert az Úr keze volt vele. A gyermek nőtt, erősödött lélekben, és mindaddig a pusztában élt, míg Izrael előtt föl nem lépett.
(Lk 1, 57-66.80)

2018. JÚNIUS 24. Vasárnap. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.06.17 - 2018.06.24


Azután ezt mondta: "Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe.
Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás." Majd így folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál. De aztán, hogy elvetették, egyre nő, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Akkora ágakat hajt, hogy az égi madarak árnyékában tanyáznak." Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik a tanítást, hogy megértsék.
Példabeszéd nélkül nem tanított. Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent megmagyarázott nekik.
(Mk 3, 20-35)

2018. JÚNIUS 17. Vasárnap. Évközi 11. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.06.10 - 2018.06.17


Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük. Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott. A Jeruzsálemből jött írástudók így nyilatkoztak róla: "Belzebul szállta meg" és: "A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket."
Ám ő összehívta őket, és mondott egy hasonlatot nekik: "Hogy űzhetné ki sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik magával, az az ország nem állhat tovább fenn. Ha egy ház meghasonlik magával, az a ház nem állhat fenn tovább.
Ha a sátán saját maga ellen támad, és így meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát. Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad."
Mert ezt mondták róla: "Tisztátalan lélek van benne." Amikor anyja és rokonai odaértek, kint maradtak, beküldtek érte és hívatták. Sokan ültek körülötte, szóltak neki: "Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek." Így válaszolt: "Ki az én anyám és kik az én testvéreim?" Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: "Ezek az én anyám és testvéreim!
Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám."
(Mk 3, 20-35)

2018. JÚNIUS 10. Vasárnap. Évközi 10. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.06.03 - 2018.06.10


A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: "Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?" Erre elküldte két tanítványát: "Menjetek a városba! - mondta. - Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának:
A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el." A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.
Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: "Vegyétek, ez az én testem." Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: "Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontattatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában."
Ezután elimádkozták a hálaadó zsoltárt, és kimentek az Olajfák-hegyére.
(Mk 14, 12-16. 22-26)

2018. JÚNIUS 3. Vasárnap. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.05.27 - 2018.06.03


A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.
Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: "Én kaptam minden hatalmat égen és földön.
Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap,
a világ végéig."
(Mt 28, 16-20)

2018. MÁJUS 27. Vasárnap. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.05.20 - 2018.05.27


Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is.
Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.
(Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

2018. MÁJUS 20. Vasárnap. PÜNKÖSDVASÁRNAP FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.05.13 - 2018.05.20


Aztán így szólt hozzájuk:
"Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.
(Mk 16, 15-20)

2018. MÁJUS 13. Vasárnap. URUNK MENNYBEMENETELE FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.05.06 - 2018.05.13


„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben,
amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.
Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.
Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.
Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.
Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!”
(Jn 15, 9-17)

2018. MÁJUS 6. Vasárnap. Húsvét 6. vasárnapja .:

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely