Hirdetések

Plébániai hirdetések 2021.05.30 - 2021.06.06


„A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek.
Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: "Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.
S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."
(Mt 28, 16-20)

2021. MÁJUS 30 . Vasárnap - SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.23 - 2021.05.30


„Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak,
ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót.
Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad."
(Jn 20, 19-23)

2021. MÁJUS 23 . Vasárnap - PÜNKÖSDVASÁRNAP - FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.16 - 2021.05.23


„Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül,
aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni:
Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe,
és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot.
Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.”
(Mk 16, 15-20)

2021. MÁJUS 16 . Vasárnap - URUNK MENNYBEMENETELE FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.09 - 2021.05.16


„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben,
amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.
Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!”
(Jn 15, 9-17)

2021. MÁJUS 9. Vasárnap - Húsvét VI. vasárnapja :

Plébániai hirdetések 2021.05.02 - 2021.05.09


„Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt,
amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem,
ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad.
Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.”
(Jn 15, 1-8)

2021. MÁJUS 2. Vasárnap - Húsvét V. vasárnapja :

Plébániai hirdetések 2021.04.25 - 2021.05.02


„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban,
aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut,
amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket.
A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak,
amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam,
hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától."
(Jn 10, 11-18)

2021. ÁPRILIS 25. Vasárnap - Húsvét IV. vasárnapja :

Plébániai hirdetések 2021.04.18 - 2021.04.25


„Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak.
De ő így szólt hozzájuk: "Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben?
Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok!
A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van."
Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: "Van itt valami ennivalótok?"
Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
Aztán így szólt hozzájuk: "Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak." Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: "Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek.”
(Lk 24, 35-48)

2021. ÁPRILIS 18. Vasárnap - Húsvét III. vasárnapja :

Plébániai hirdetések 2021.04.11 - 2021.04.18


Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
(Jn 20,19-31)

2021. ÁPRILIS 11. Vasárnap - Húsvét 2. vasárnapja, ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.02.28 - 2021.03.07


„Aztán még hozzáfűzte: "Bizony mondom nektek, hogy a jelenlevők közül lesznek, akik nem halnak meg, míg meg nem látják Isten hatalomban eljövő országát."
Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre. Ott átváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni.
Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal.
Péter így szólt Jézushoz: "Mester! Olyan jó itt lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek." Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő ereszkedett alá, s árnyéka rájuk vetődött.
A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!"
Mire körülnéztek, senkit sem láttak a közelükben, csak Jézust.
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a halálból.”
(Mk 9, 2-10)

2021. FEBRUÁR 28. Vasárnap - Nagyböjt II. vasárnapja.:

Plébániai hirdetések 2021.02.21 - 2021.02.28


„A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába.
Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán.
Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak neki.
János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta:
"Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa.
Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban."
(Mk 1, 12-15)

2021. FEBRUÁR 21. Vasárnap - Nagyböjt I. vasárnapja.:

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely