Hirdetések

Plébániai hirdetések 2016.06.19 - 2016.06.26


„Amikor egyszer egyedül imádkozott, csak tanítványai voltak ott vele, megkérdezte tőlük:
"Kinek tartanak engem az emberek?" Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint a régi próféták közül támadt fel valaki." Most hozzájuk fordult: "Hát ti?" Péter válaszolt: "Az Isten Fölkentje vagy." Rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. "Mert - mondta - az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók nem ismerik el, megölik, de harmadnap feltámad." Amikor az egész néphez szólt, ezt mondta: "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti.
Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti.”
(Lk 9, 18-24)

2016. június 19. Vasárnap, Évközi 12. vasárnap

Plébániai hirdetések 2016.06.12 - 2016.06.19


„Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: "Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő." Jézus akkor hozzá fordult: "Simon, mondanék neked valamit." Az kérte: "Mester! Hát mondd el!" "Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?" "Úgy gondolom az, akinek többet elengedett" - felelte Simon. "Helyesen feleltél" - mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: "Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam, amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret."
Aztán így szólt az asszonyhoz: "Bűneid bocsánatot nyernek." A vendégek összesúgtak: "Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?" De ő ismét az asszonyhoz fordult: "A hited megmentett. Menj békével!" Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.”
(Lk 7, 36-8,3)

2016. június 12. Vasárnap, Évközi 11. vasárnap

Plébániai hirdetések 2016.06.05 - 2016.06.12


„Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is igen sokan.
Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát.
Elég nagy tömeg kísérte a városból.
Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve és megszólította: "Ne sírj!"
Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, megérintette, s így szólt:
"Ifjú, mondom neked, kelj föl!"
A halott felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának.
Mindnyájukat elfogta a félelem, és magasztalták Istent ezekkel a szavakkal:
"Nagy prófétánk támadt", és: "Meglátogatta népét az Isten."
S a hír elterjedt egész Júdeában és a környéken is mindenfelé.”
(Lk 7, 11-17)

2016. június 5. Vasárnap, Évközi 10. vasárnap

Plébániai hirdetések 2016.05.29 - 2016.06.05


„Szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: "Hagyd, hadd menjen el a nép - figyelmeztették -, hogy a környékbeli falvakban és tanyákban szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt a pusztában vagyunk." "Ti adjatok nekik enni" - válaszolta. "Nincs, csak öt kenyerünk és két halunk - mondták. - El kellene mennünk, hogy ennyi népnek ennivalót vegyünk."
Volt ott vagy ötezer férfi. Erre azt az utasítást adta tanítványainak:
"Telepítsétek le őket olyan ötvenes csoportokban." Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan.
Most kezébe vette az öt kenyeret és a két halat.
Föltekintett az égre, megáldotta, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek.
Mindnyájan ettek és jól is laktak, s végül még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze.”
(Lk 9, 11b-17)

2016. május 29. Vasárnap, KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA FÜ.

Plébániai hirdetések 2016.05.22 - 2016.05.29


„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek.
Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.
Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami az Atyáé, az enyém is.
Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.” (Jn 16, 12-15)

2016. május 22. Vasárnap, SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA FÜ.

Plébániai hirdetések 2016.05.15 - 2016.05.22


„Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta:
"Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." (Jn 20, 19-23)

2016. május 15. Vasárnap, PÜNKÖSDVASÁRNAP FÜ.

Plébániai hirdetések 2016.05.08 - 2016.05.15


"Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból.
Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve.
Ti tanúi vagytok ezeknek.
Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.
Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt."
Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket.
Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe.
Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe.
Mindig a templomban voltak, és dicsőítették az Istent.” (Lk 24, 46-53)

2016. május 8. Vasárnap, URUNK MENNYBEMENETELE FÜ.

Plébániai hirdetések 2016.05.01 - 2016.05.08


„Jézus így folytatta: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.
Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörtént volna, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.” (Jn 14, 23-29)

2016. május 1. Vasárnap, Húsvét 6. vasárnapja

Plébániai hirdetések 2016.04.24 - 2016.05.01


„Amikor elment, Jézus beszélni kezdett:
"Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.
Ha megdicsőül benne az Isten, az Isten is megdicsőíti saját magában, hamarosan megdicsőíti.
Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek.
Keresni fogtok, de amint a zsidóknak mondtam, most nektek is mondom:
Ahova megyek, oda ti nem jöhettek.
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!
Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.
Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 31-33. 34-35)

2016. április 24. Vasárnap, Húsvét 5. vasárnapja

Plébániai hirdetések 2016.04.17 - 2016.04.24


„A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem.
Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha,
nem ragadja ki őket a kezemből senki.
Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb:
Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit.
S én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10, 27-30)

2016. április 17. Vasárnap, Húsvét 4. vasárnapja

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely