Hirdetések

Plébániai hirdetések 2021.06.20 - 2021.06.27


„Aznap alkonyatkor így szólt hozzájuk: "Keljünk át a túlsó partra."
Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában.
Más csónakok is csatlakoztak.
Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt.
Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették: "Mester - kérdezték -, nem törődöl vele, hogy elveszünk?" Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat: "Csendesedj! Némulj el!" A szél elült, s nagy nyugalom lett.
Ekkor hozzájuk fordult: "Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?"
Nagy félelem fogta el őket.
"Ki ez - kérdezték egymástól -, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?"
(Mk 4, 35-41)

2021. JÚNIUS 20. Vasárnap - Évközi XII. vasárnap.:

Plébániai hirdetések 2021.06.13 - 2021.06.20


„Azután ezt mondta: „Isten országa olyan, mint az az ember, aki most vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt,
majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót,
mert itt az aratás.” Majd így folytatta: „Mihez is hasonlítsuk az Isten országát?
Milyen hasonlattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag.
Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál. De aztán, hogy elvetették,
egyre nő és minden kerti veteménynél nagyobb lesz.
Akkora ágakat hajt, hogy az égi madarak árnyékában tanyáznak.”
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az isteni tanítást, hogy megértsék. Példabeszéd nélkül nem tanított. mikor tanítványaival magukra maradtak,
mindent megmagyarázott nekik.”
(Mk 4, 26-34)

2021. JÚNIUS 13. Vasárnap - Évközi XI. vasárnap.:

Plébániai hirdetések 2021.06.06 - 2021.06.13


„A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: "Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?" Erre elküldte két tanítványát: "Menjetek a városba! - mondta. - Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el." A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: "Vegyétek, ez az én testem." Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: "Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontattatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában."
Ezután elimádkozták a hálaadó zsoltárt, és kimentek az Olajfák-hegyére.”
(Mk 14, 12-16. 22-26)

2021. JÚNIUS 6. Vasárnap - KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.30 - 2021.06.06


„A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek.
Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: "Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.
S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."
(Mt 28, 16-20)

2021. MÁJUS 30 . Vasárnap - SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.23 - 2021.05.30


„Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak,
ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót.
Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad."
(Jn 20, 19-23)

2021. MÁJUS 23 . Vasárnap - PÜNKÖSDVASÁRNAP - FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.16 - 2021.05.23


„Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül,
aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni:
Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe,
és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot.
Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.”
(Mk 16, 15-20)

2021. MÁJUS 16 . Vasárnap - URUNK MENNYBEMENETELE FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.09 - 2021.05.16


„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben,
amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében.
Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!”
(Jn 15, 9-17)

2021. MÁJUS 9. Vasárnap - Húsvét VI. vasárnapja :

Plébániai hirdetések 2021.05.02 - 2021.05.09


„Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt,
amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem,
ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad.
Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.”
(Jn 15, 1-8)

2021. MÁJUS 2. Vasárnap - Húsvét V. vasárnapja :

Plébániai hirdetések 2021.04.25 - 2021.05.02


„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban,
aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut,
amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket.
A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak,
amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam,
hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától."
(Jn 10, 11-18)

2021. ÁPRILIS 25. Vasárnap - Húsvét IV. vasárnapja :

Plébániai hirdetések 2021.04.18 - 2021.04.25


„Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak.
De ő így szólt hozzájuk: "Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben?
Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok!
A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van."
Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: "Van itt valami ennivalótok?"
Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
Aztán így szólt hozzájuk: "Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak." Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: "Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek.”
(Lk 24, 35-48)

2021. ÁPRILIS 18. Vasárnap - Húsvét III. vasárnapja :

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely