Hirdetések

Plébániai hirdetések 2021.07.18 - 2021.07.25


„Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk:
"Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit!"
Mert annyian felkeresték őket, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek.
De sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat.
Erre a városokból mindenünnen gyalog odasiettek, és megelőzték őket.
Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve.
Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.”
(Mk 6, 30-34)

2021. JÚLIUS 18. Vasárnap - Évközi XVI. vasárnap.:

Plébániai hirdetések 2021.07.11 - 2021.07.18


„Végigjárta a falvakat és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken. Meghagyta nekik,
hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
Azután folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot,
sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.”
(Mk 6, 7-13)

2021. JÚLIUS 11. Vasárnap - Évközi XV. vasárnap.:

Plébániai hirdetések 2021.07.04 - 2021.07.11


„Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték.
A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában.
Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre? És a csodák, amiket kezével végbevisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? S ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?"
És megbotránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte:
"A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában nincs becsülete."
S nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel.
Maga is csodálkozott hitetlenségükön.”
(Mk 6, 1-6)

2021. JÚLIUS 4. Vasárnap - Évközi XIV. vasárnap.:

Plébániai hirdetések 2021.06.27 - 2021.07.04


„Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték:
"Meghalt a lányod. Minek fárasztanád tovább a Mestert?" A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak higgy!" Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek nem engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy sírást-rívást, sok siratót, jajgatót találtak ott. Bement, s így szólt hozzájuk: "Mit lármáztok itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik."
Erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement abba a helyiségbe, ahol a kislány feküdt.
Megfogta a kislány kezét, s így szólt hozzá: "Talita kum", ami annyit jelent: "Kislány, parancsolom, kelj föl!" A kislány fölkelt, és elkezdett járkálni. Tizenkét éves lehetett.
A nagy csodálkozástól azt se tudták, hová legyenek. De ő szigorúan meghagyta nekik, hogy senki se tudjon a dologról, aztán még figyelmeztette őket, hogy azonnal adjanak a kislánynak enni.”
(Mk 5, 21-24. 35b-43)

2021. JÚNIUS 27. Vasárnap - Évközi XIII. vasárnap.:

Plébániai hirdetések 2021.06.20 - 2021.06.27


„Aznap alkonyatkor így szólt hozzájuk: "Keljünk át a túlsó partra."
Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában.
Más csónakok is csatlakoztak.
Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt.
Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették: "Mester - kérdezték -, nem törődöl vele, hogy elveszünk?" Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat: "Csendesedj! Némulj el!" A szél elült, s nagy nyugalom lett.
Ekkor hozzájuk fordult: "Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?"
Nagy félelem fogta el őket.
"Ki ez - kérdezték egymástól -, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?"
(Mk 4, 35-41)

2021. JÚNIUS 20. Vasárnap - Évközi XII. vasárnap.:

Plébániai hirdetések 2021.06.13 - 2021.06.20


„Azután ezt mondta: „Isten országa olyan, mint az az ember, aki most vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt,
majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót,
mert itt az aratás.” Majd így folytatta: „Mihez is hasonlítsuk az Isten országát?
Milyen hasonlattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag.
Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál. De aztán, hogy elvetették,
egyre nő és minden kerti veteménynél nagyobb lesz.
Akkora ágakat hajt, hogy az égi madarak árnyékában tanyáznak.”
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az isteni tanítást, hogy megértsék. Példabeszéd nélkül nem tanított. mikor tanítványaival magukra maradtak,
mindent megmagyarázott nekik.”
(Mk 4, 26-34)

2021. JÚNIUS 13. Vasárnap - Évközi XI. vasárnap.:

Plébániai hirdetések 2021.06.06 - 2021.06.13


„A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: "Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?" Erre elküldte két tanítványát: "Menjetek a városba! - mondta. - Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el." A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: "Vegyétek, ez az én testem." Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: "Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontattatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában."
Ezután elimádkozták a hálaadó zsoltárt, és kimentek az Olajfák-hegyére.”
(Mk 14, 12-16. 22-26)

2021. JÚNIUS 6. Vasárnap - KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.30 - 2021.06.06


„A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek.
Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: "Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.
S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig."
(Mt 28, 16-20)

2021. MÁJUS 30 . Vasárnap - SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.23 - 2021.05.30


„Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak,
ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót.
Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad."
(Jn 20, 19-23)

2021. MÁJUS 23 . Vasárnap - PÜNKÖSDVASÁRNAP - FÜ.:

Plébániai hirdetések 2021.05.16 - 2021.05.23


„Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül,
aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni:
Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe,
és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak." Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot.
Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.”
(Mk 16, 15-20)

2021. MÁJUS 16 . Vasárnap - URUNK MENNYBEMENETELE FÜ.:

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely