Hirdetések

Plébániai hirdetések 2018.08.12 - 2018.08.19


A zsidók elkezdtek zúgolódni, amiért azt mondta: "Én vagyok a mennyből alászállott kenyér." Így érveltek: "Nem Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát, hogy a mennyből szálltam alá?" Jézus azonban így szólt:
"Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon. Megírták a próféták: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön.
Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát.
Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.
Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak.
Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg.
Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.
A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért."
Erre vita támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?"
(Jn 6, 41-52)

2018. AUGUSZTUS 12. Vasárnap. Évközi 19. vasárnap :

Plébániai hirdetések 2018.08.05 - 2018.08.12


Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, s tanítványai sem, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: "Mester, hogy kerültél ide?"
"Bizony, bizony mondom nektek - felelte Jézus -: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok.
De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot."
Erre megkérdezték tőle: "Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?"
"Az tetszik Istennek - válaszolta Jézus -, ha hisztek abban, akit küldött." De ők így folytatták: "Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni." Jézus erre azt mondta: "Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak." Erre így szóltak hozzá: "Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!"
"Én vagyok az élet kenyere - felelte Jézus. - Aki hozzám jön, többé nem éhezik,
s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
(Jn 6, 24-35)

2018. AUGUSZTUS 5. Vasárnap. Évközi 18. vasárnap :

Plébániai hirdetések 2018.07.29 - 2018.08.05


Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon, Tibériás taván. Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket. Jézus fölment egy hegyre, s ott leült a tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy nagy sereg ember tódul hozzá, megkérdezte Fülöptől: "Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" Ezt azért kérdezte, mert próbára akarta tenni, maga ugyanis tudta, mit fog végbevinni. "Kétszáz dénár árú kenyér sem elég, hogy csak egy kevés jusson is mindenkinek" - felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: "Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek?" Jézus meghagyta: "Telepítsétek le az embereket!" Azon a részen sok fű volt. Letelepedtek hát, s csak a férfiak voltak szám szerint ötezren.
Jézus ekkor kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, s ugyanígy a halból is adott, amennyit csak akartak. Amikor jóllaktak, szólt tanítványainak: "Szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba vesszen."
Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: "Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie a világba."
Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak, azért visszament a hegyre, egyedül.
(Jn 6, 1-15)

2018. JÚLIUS 29. Vasárnap. Évközi 17. vasárnap :

Plébániai hirdetések 2018.07.22 - 2018.07.29


Végigjárta a falvakat és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken.
Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot;
sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok.
Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, sok ördögöt kiűztek,
és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
(Mk 6, 7-13)

2018. JÚLIUS 22. Vasárnap. Évközi 16. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.07.15 - 2018.07.22


Végigjárta a falvakat és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken.
Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot;
sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok.
Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek, s hirdették a bűnbánatot, sok ördögöt kiűztek,
és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
(Mk 6, 7-13)

2018. JÚLIUS 15. Vasárnap. Évközi 15. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.07.08 - 2018.07.15


Innen eltávozva saját városába ment. Tanítványai elkísérték.
A következő szombaton tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Hol tett szert erre a bölcsességre?
És a csodák, amiket kezével végbevisz!
Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére?
S ugye, nővérei is itt élnek közöttünk?" És megbotránkoztak rajta.
Jézus erre megjegyezte:
"A prófétának csak hazájában, rokonai körében, a saját házában nincs becsülete."
S nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel.
Maga is csodálkozott hitetlenségükön.
(Mk 6, 1-6)

2018. JÚLIUS 8. Vasárnap. Évközi 14. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.07.01 - 2018.07.08


Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré. Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult, és igen kérte: "Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen." El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott tolongtak körülötte. Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának házából jöttek és közölték: "Meghalt a lányod. Minek fárasztanád tovább a Mestert?" A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak higgy!" Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek nem engedte meg, hogy vele menjen.
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy sírást-rívást, sok siratót, jajgatót találtak ott. Bement, s így szólt hozzájuk: "Mit lármáztok itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik." Erre kinevették. Ő azonban mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement abba a helyiségbe, ahol a kislány feküdt. Megfogta a kislány kezét, s így szólt hozzá: "Talita kum", ami annyit jelent: "Kislány, parancsolom, kelj föl!" A kislány fölkelt, és elkezdett járkálni.
Tizenkét éves lehetett. A nagy csodálkozástól azt se tudták, hová legyenek.
De ő szigorúan meghagyta nekik, hogy senki se tudjon a dologról, aztán még figyelmeztette őket, hogy azonnal adjanak a kislánynak enni.
(Mk 5, 21-24. 35b-43)

2018. JÚLIUS 1. Vasárnap. Évközi 13. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.06.24 - 2018.07.01


Elérkezett Erzsébet szülésének ideje, és fiút szült. Amikor a szomszédok és rokonok meghallották, hogy milyen nagyra méltatta az Úr irgalmában, vele örültek.
A nyolcadik napon elmentek, hogy körülmetéljék a gyermeket.
Az apja nevéről Zakariásnak akarták elnevezni. De az anyja tiltakozott:
"Nem, hanem Jánosnak kell hívni." Így válaszoltak neki: "Nincs rokonságodban senki, akit így hívnának." Aztán intettek az apának, minek akarja, hogy elnevezzék.
Az írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: "János az ő neve."
Mindnyájan csodálkoztak. Neki pedig nyomban megnyílt az ajka és megoldódott a nyelve, megszólalt és magasztalta az Istent. A szomszédokat mind elfogta a félelem, és Júdea egész hegyvidékén elterjedt ezeknek a dolgoknak a híre.
Akik csak hallották, szívükbe vésték s mondták: "Vajon mi lesz ebből a gyerekből?" Mert az Úr keze volt vele. A gyermek nőtt, erősödött lélekben, és mindaddig a pusztában élt, míg Izrael előtt föl nem lépett.
(Lk 1, 57-66.80)

2018. JÚNIUS 24. Vasárnap. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE. FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.06.17 - 2018.06.24


Azután ezt mondta: "Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe.
Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás." Majd így folytatta: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük? Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál. De aztán, hogy elvetették, egyre nő, és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Akkora ágakat hajt, hogy az égi madarak árnyékában tanyáznak." Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik a tanítást, hogy megértsék.
Példabeszéd nélkül nem tanított. Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent megmagyarázott nekik.
(Mk 3, 20-35)

2018. JÚNIUS 17. Vasárnap. Évközi 11. vasárnap FÜ.:

Plébániai hirdetések 2018.06.10 - 2018.06.17


Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük. Amikor övéi ezt meghallották, mentek, hogy megfogják, mert azt mondták, hogy megzavarodott. A Jeruzsálemből jött írástudók így nyilatkoztak róla: "Belzebul szállta meg" és: "A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki a gonosz lelkeket."
Ám ő összehívta őket, és mondott egy hasonlatot nekik: "Hogy űzhetné ki sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik magával, az az ország nem állhat tovább fenn. Ha egy ház meghasonlik magával, az a ház nem állhat fenn tovább.
Ha a sátán saját maga ellen támad, és így meghasonlik magával, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert. Csak akkor rabolhatja ki a házát. Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot mindörökké, bűne örökre megmarad."
Mert ezt mondták róla: "Tisztátalan lélek van benne." Amikor anyja és rokonai odaértek, kint maradtak, beküldtek érte és hívatták. Sokan ültek körülötte, szóltak neki: "Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek." Így válaszolt: "Ki az én anyám és kik az én testvéreim?" Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: "Ezek az én anyám és testvéreim!
Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám."
(Mk 3, 20-35)

2018. JÚNIUS 10. Vasárnap. Évközi 10. vasárnap FÜ.:

Tartalom átvétel
A honlapot eddig látogató tekintette meg.
Honlap és weboldal tervezés, készítés, keresőoptimalizálás, karbantartás: Honlap-Műhely